بیانیه بسیج دانشجویی تعداد بازدید: 2659 |

5 تیر 92

بیانیه  بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان به مناسبت خلق حماسه ی سیاسی از سوی ملت شریف ایران اسلامی

[more]

هرکس  شخصی را مسئول اداره ی امور مسلمین کند در حالیکه شخصی لایق تر از 
او وجود دارد به خدا،رسولش و مسلمین خیانت کرده است. 
                     پیامبر اکرم(ص)

صحنه حماسی و پرشور انتخابات در روز جمعه 24 خرداد، آزمون خیره کننده ی دیگری بود که چهره ی مصمم و پر امید ایران اسلامی را در معرض نگاه دوستان و دشمنان نهاد. رشد فزاینده ی سیاسی و پای فشردن بر مردم سالاری دینی صادقانه، حقیقت تابناکی است که با حضور متراکم شما در پای صندوق های رأی، یک بار دیگر در عمل به اثبات رسید و باطل السحر بافته ها و گزافه های دشمنان و حسودان و طمع ورزان شد. 
حماسه ی حضور شما پیوند مستحکم ایران و ایرانی را با نظام اسلامی به رخ همه ی بدخواهانی کشید که با صد ترفند سیاسی و اقتصادی و امنیتی در پی گسستن یا سست کردن این اعتماد و پیوند مقدس اند. 
ایرانیِ مومن و غیور در انتخابات ، ظرفیت عظیم خود را در مواجهه ی متین و خردمندانه با جنگ روانی بازیگران سلطه و استکبار، با زیبایی و چیره دستی هر چه تمام تر به تصویر کشید و کشور خود و منافع ملی خود و آینده پر تلاش و امیدوارانه خود را بیمه کرد. 
پیروز حقیقی انتخابات دیروز ملت بزرگ ایران است که به حول و قوه الهی توانست گامی استوار بردارد و گوهر نفوذ ناپذیر و چهره ی پر نشاط و مصمم و دل سرشار از  امید و ایمان خود را به نمایش بگذارد.

حضور  گستر ده ای که قفل سکوت بر دهان نابخردان کوردل زد، آنانکه چهره ای ناامید وخسته از ملت عزیز ایران در ذهن  متوهمشان ساخته بودند و باحقه  های ناشیانه ای که به مدد رسانه  های فارسی زبان خارجی و کوته نظران داخلی به کار می بستند  هدف شوم سلب اعتماد بین نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملتش را دنبال  می کردند. این حماسه عظیم ساسی و  حضور 72 درصدی ملت در خلق آن که بواسطه ی هفت صدم درصد در دور اول به نتیجه رسید برای حامیان رئیس جمهور منتخب حفظ مؤمنانه امانات ملت توسط برگزارکنندگان صادق و امین را اثبات نمود که آن خود، روسیاهی عظیمی را برای سران فتنه 88، فتنه گرانی که دستاورد شیرین حضور 85 درصدی را  در کام ملت و دلسوزان انقلاب و امام با به آتش کشیدن مساجد و ضرب و شتم و متأسفانه شهادت پاره های تن نظام مظلوم تلخ کردندبه بار آورد و نیز عمق شعور سیاسی و دینی دیگر کاندیداهای حاضر در انتخابات را به همگان نمایاند. کاندیداهایی که با برداشتی صحیح از اهمیت و ارزش بیش از 17 میلیون رای و بیش از 17 میلیون عقیده ی مستحکمی که به واسطه ی حضور پرشعور و تلاش تکلیف مدارانه ی آنها تقدیم استواری، استحکام و امنیت نظام جمهوری اسلامی شد، بار دیگر سربازی خود را برای نظام اثبات کردندو صمیمانه به رئیس جمهور منتخب تبریک گفتند و برای همکاری با منتخب مردم اعلام آمادگی کردند.

بسیج  دانشجویی دانشگاه گیلان ضمن تبریک  این حماسه ی سیاسی به محضر رهبر عزیز انقلاب حضرت امام خامنه ای(مد ظله  العالی)، ملت شریف و مؤمن ایران  اسلامی و همه ی دوستداران اعتلای ایران اسلامی و آرزوی توفیق  برای رئیس جمهور منتخب در جهت تحقق و عمل به آرمانهای انقلاب و خدمت به ملت ایران اعلام می دارد که :

1.مشارکت 72 درصدیمردمدرانتخاباتریاستجمهوریعلیرغمهمه‌یشبههافکنیهایدشمنانخارجیوفتنهانگیزانداخلیوکارشکنیهاوظرفیتسوزیهایآنانازبعدازانتخاباتریاستجمهوریسال 88 تاکنون،بیشازهرچیزنشاندهندهیاعتمادمردمبهنظامجمهوریاسلامیوپایبندیآنانبهآرمانهایانقلابونظامجمهوریاسلامیبودهاست.

.پیروزیفردمنتخبدراینانتخاباتباگرایشسیاسیمتفاوتبادولتمستقر،آنهمبافاصلهایاندک،سلامتانتخاباتوامانتدارینظامجمهوریاسلامینسبتبهآرایمردمراچنانآشکارساختکهحتیفتنهانگیزانوبرخیازرئوسفتنهنیزبهآناذعانداشتند. آنانکهدرانتخاباتسال 88 علیرغمفاصلهی 11میلیونیآراء رئیس جمهور منتخب بانامزدموردحمایتفتنهانگیزان،داعیهیتقلبدرانتخاباتراداشتنداینکباپیروزیخفیفومیلیمترینامزدموردحمایتخودبیشازپیشدرپیشگاهمردمورهبرمعظمانقلابدربارهیظلمبزرگیکهدرحقانقلابونظامجمهوریاسلامیرواداشتندشرمندهشدهاند.اینعدهعلیرغمگذشتچهارسالازآنوقایعهیچگاهازعملکردخوداظهارپشیمانینکردهوازپیشگاهمردمعذرخواهینکردهاند. اینکامابابرملاشدنبیشازپیشدروغوعیانشدنمجددظلمبزرگآنانوفرصتسوزیهاییکهمسبباصلیآنفتنهایبودکهاینانبهراهانداختندوطمعدشمنانرانسبتبهملتایرانبرانگیختند،انتظارجامعهمبنیبرعذرخواهیآنانازملتبیشازگذشتهنمودیافتهاست.

3.فردمنتخبکهباداعیههاوشعارهایمتعددیموفقبهجلبآرایمردمشدهاستبایدبااذعانوتوجهبهاینتجربهیتاریخیکهاعتمادمردمهموارهموقتیواستمرارآنمتکیومبتنیبرعملکردمسوولاندرچارچوبقانونوپیرویازولایتفقیهوبرآوردهساختنخواستههایقانونیمردموعملبهشعارهاوتحققوعدههایدادهشدهمیباشد،بایدبابهکارگیریهمهیظرفیتهاواستعدادهاومنابعانسانیفارغازمرزبندیهایسیاسیوجناحی،درجهتپیشرفتوآبادانیایراناسلامیمبتنیبرارزشهاوالگوهایبومیوپرهیزازمدلهایتوسعهگرایغربیکهدردولتهایسازندگیواصلاحاتمسبوقبهسابقهمیباشد،تلاشنماید.

4.نقشامروزایراندرمنطقهوجهانمسالهایغیرقابلاغماضوچشمپوشیاست. امروزچشممظلومانعالمبهجمهوریاسلامیوظلمستیزیآناست. ایننقشپررنگدرچندسالاخیربیشازهرچیزیخودرادربیداریاسلامیمردممسلمانمنطقهخاورمیانهوشمالآفریقانشاندادهاست.یکیازاصولاساسیسیاستخارجیجمهوریاسلامیمبنتیبرقانوناساسیظلمستیزیوحمایتازمظلومودفاعازحقوقآناندرکنارتامینمنافعملیبودهاستکهانتظاربرایناستکهرئیسجمهورمنتخبباتفتنبهاینمسالهودرکورودجهانبهعصریجدید،عصریکهدرآنهژمونیقدرتهایبزرگبهپایانرسیدهودهکده‌یجهانیدیگرکدخدایینمی‌شناسد،باعملکردیمطلوبدرراستایپیگیریسیاستهایاصولیانقلابونظامجمهوریاسلامیدرعرصه‌یسیاستخارجیعملنماید.

5.بدیهیاستتازمانیکهفردمنتخبدرچارچوبقانونودرلوایرهبریولایتفقیهدرراستایتامینمنافعملتعملکندپشتیبانیازآنراوظیفهیواجبخوددانستهوازهیچتلاشیبرایآبادانیوپیشرفتایراناسلامیفروگذارنخواهیمکرد. ازسویدیگرتخطیازاینمسیررابنابرتکلیفدینیامربهمعروفونهیازمنکربرنخواهیمتافتوتذکرنسبتبهآنراوظیفهیخودخواهیمدانست.

در پایان باتشکر از تمامی کاندیداها و تمامی نیروهای انقلابی حاضر در عرصه ی انتخابات تأکید می شود این لشکر مخلص باید همچون گذشته باحضور تمام عیار در عرصه های خطیر انقلاب و بر دوش گرفتن علم به یادگار مانده از بنیان گذار فرزانه انقلاب، این کشور اسلامی را در مسیر عزت و اقتدار به پیش برند که این علم را جز اهل صبر و بصیرت نمی توانند حمل کنند، بلند کردن این علم پایمردی می خواهد و ایستادن تا پای جان که جز محصلان مکتب عشق خمینی کبیر ( ره ) نتوانند چنین کنند.

والسلام علیکم و رحمه ا... وبر کاته

بسیج  دانشجویی دانشگاه گیلان

 

 

دیدگاه (0)
به اشتراک بگذارید:
security code

گالری تصاویر