گزارشی تفصیلی از اردوی جهادی برادران
بر قدسیان چه گذشت؟
28 شهریور 94

هدف اول: کندن زمین به حدی که حدود 15 متر مربع زمین شیب دار، هموار و مسطح شود...

 

از رشت حرکت میکنیم به سمت غرب استان. دو ساعت و خرده ای طول میکشد تا به شهر حویق برسیم. جایی نزدیک به

گالری تصاویر